Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 112,9 1,2 3,6
Indústries extractives 99,5 -1,9 7,6
Indústries manufactureres 115,6 2,0 4,5
indústries d'alimentació i begudes 105,2 0,6 1,2
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 128,8 -0,5 4,4
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 85,3 -8,0 -0,7
indústries químiques 109,4 -1,2 2,7
fabricació de productes farmacèutics 130,4 9,4 3,5
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 121,0 0,2 3,2
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 106,1 -4,2 -6,6
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 130,6 8,3 8,8
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 125,3 8,2 6,0
fabricació de maquinària i equips mecànics 138,1 17,7 9,2
fabricació de material de transport 115,5 1,4 8,7
altres indústries manufactureres 103,7 -9,8 5,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 84,9 -5,1 -2,5
Subministrament d'aigua 125,8 -9,3 -10,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Advertiment: Les dades de les divisions del període gener 2016 a gener 2018 es van revisar el 6 d'abril de 2018.
Advertiment
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 108,8 -2,0 1,8
Indústries extractives 99,3 6,0 4,4
Indústries manufactureres 112,9 -0,5 2,3
indústries d'alimentació i begudes 102,3 -3,1 -0,4
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 100,2 -6,8 -1,4
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 95,0 -3,7 -0,4
indústries químiques 109,6 1,2 3,0
fabricació de productes farmacèutics 112,8 -3,7 2,5
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 120,6 1,7 2,8
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 116,3 2,1 1,9
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 117,1 2,3 2,8
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 122,2 6,4 5,6
fabricació de maquinària i equips mecànics 136,9 4,2 6,9
fabricació de material de transport 117,1 -2,6 1,6
altres indústries manufactureres 114,2 -1,7 4,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 88,2 -9,4 0,9
Subministrament d'aigua 115,2 -9,1 -7,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Advertiment
Advertiment

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 1,2% interanual a Catalunya al juny del 2018. Disminueixen les indústries extractives (−1,9%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (−5,1%) i el subministrament d'aigua (−9,3%), mentre que augmenten les indústries manufactureres (2%), respecte el mes de juny de 2017. Dins de les indústries manufactureres, els augments més intensos es registren en la fabricació de maquinària i equips mecànics (17,7%) i la de productes farmacèutics (9,4%). En sentit contrari, destaca el decrement de les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−8%).

Data de publicació: 8 d'agost del 2018. Propera actualització: 7 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: