Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 108,2 3,3 11,2
Indústries extractives 79,1 1,5 41,6
Indústries manufactureres 110,1 3,9 13,0
indústries d'alimentació i begudes 110,3 10,2 8,1
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 123,2 2,2 19,2
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 83,4 8,9 8,5
indústries químiques 116,4 7,4 10,8
fabricació de productes farmacèutics 144,2 14,7 5,2
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 111,3 -0,8 13,1
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 99,6 -3,4 19,3
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 124,3 10,1 18,7
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 117,5 1,8 13,1
fabricació de maquinària i equips mecànics 125,4 12,1 20,6
fabricació de material de transport 55,7 -38,3 15,4
altres indústries manufactureres 116,4 11,7 20,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 88,4 -0,4 -3,6
Subministrament d'aigua 121,6 -6,3 1,4
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. Setembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 107,8 1,9 9,1
Indústries extractives 89,2 -5,0 7,4
Indústries manufactureres 111,5 3,0 10,8
indústries d'alimentació i begudes 112,2 6,4 5,2
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 107,4 7,7 17,8
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 93,6 9,4 7,6
indústries químiques 115,3 2,0 8,4
fabricació de productes farmacèutics 140,9 17,6 5,8
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 110,7 -5,9 13,9
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 125,4 14,1 21,0
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 111,0 2,9 15,0
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 126,9 2,5 11,0
fabricació de maquinària i equips mecànics 133,2 15,5 18,7
fabricació de material de transport 85,6 -20,7 6,9
altres indústries manufactureres 115,0 10,8 13,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 89,2 -3,0 2,5
Subministrament d'aigua 116,9 -4,6 -0,4
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 de novembre de 2021. Propera actualització: 10 de desembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).