Densitat de població a 1 de gener

Densitat de població a 1 de gener
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 234,7 (p) : : :
2017 233,5 : : :
2016 232,0 92,5 (b) : 117,5 (b)
2015 231,3 92,5 : 117,1 (e)
2014 232,0 92,5 : 116,6 (e)
2013 233,0 92,9 : 116,4 (e)
2012 234,1 93,2 : 116,3 (e)
2011 233,7 93,2 : 116,0 (e)
2010 232,4 92,8 : 115,7 (e)
2009 231,0 92,4 : 115,5 (e)
2008 227,3 91,6 : 115,1 (e)
2007 222,6 90,1 : 114,7 (e)
2006 217,9 87,7 : 114,1 (e)
2005 213,2 86,3 : 113,7 (e)
2004 208,5 84,8 : 113,3 (e)
2003 204,3 83,4 : 112,8 (e)
2002 199,3 81,9 : 112,4 (e)
2001 194,8 80,7 : 112,0 (e)
2000 : : : :
Unitats: Hab./Km2.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie.
(p) Dada provisional.
(e) Valor estimat.
: No disponible.

Data de publicació: 3 de maig del 2018.

Nota metodològica

Quocient entre la població mitjana d'un territori en una data determinada, respecte a la grandària del territori.

La població mitjana durant un any natural es calcula a partir de la mitjana aritmètica de la població a 1 de gener de dos anys consecutius.

Tanmateix, alguns països utilitzen la població basada en registres o bé la calculen a partir d'estimacions a 1 de juliol.

Taules disponibles [+]

Vegeu també