Saltar al contingut principal
Població projectada a 1 de gener (base 2021)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2070 8.705.831 47.104.113 424.343.512
2065 8.702.978 47.728.675 428.059.060
2060 8.693.530 48.385.094 432.474.413
2055 8.665.880 48.962.188 437.085.910
2050 8.608.919 49.348.530 441.220.961
2045 8.516.253 49.479.880 444.471.621
2040 8.388.817 49.377.094 446.754.877
2035 8.236.125 49.110.869 448.233.662
2030 8.073.329 48.746.399 449.121.599
2025 7.887.834 48.310.619 449.297.063
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021. Sèries revisades el 7 d'abril de 2022.

PROJ

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de població (PROJ).

Nota metodològica

L'operació estadística Projeccions de població té com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població de Catalunya, l'estructura per edat i sexe, i la distribució territorial. La base de les projeccions són les Estimacions postcensals de població, a les quals s'apliquen supòsits sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i la migració.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb l'escenari mitjà de les projeccions de població (base 2021). Les dades de la Unió Europea tenen com a base la població de l'any 2019.