Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats. Per nivells educatius

Alumnes. Total Curs 2020/2021
Valor % sobre el total
Catalunya 1.625.544 100,0
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Educació i Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les dades de la UE-27 pels cursos 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 no inclouen els alumnes de Nivell 4.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació infantil Curs 2020/2021
Valor % sobre el total
Catalunya 269.763 16,6
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació primària Curs 2020/2021
Valor % sobre el total
Catalunya 476.708 29,3
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació secundària Curs 2020/2021
Valor % sobre el total
Catalunya 517.017 31,8
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les dades de la UE-27 pels cursos 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 no inclouen els alumnes de Nivell 4.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació superior Curs 2020/2021
Valor % sobre el total
Catalunya 362.056 22,3
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Educació i Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de juliol de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Nombre d'alumnes matriculats per nivells educatius, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

 • Nivell 0. L'educació preescolar. Fase inicial de l'ensenyament organitzat, destinada a familiaritzar nens molt petits amb un entorn de tipus escolar. Els programes per a aquest nivell estan dissenyats per a nens que per edat no poden accedir a l'educació primària.

  A Catalunya, l'educació infantil abasta de 0 a 5 anys.

 • Nivell 1. Educació primària. Projectes destinats a proporcionar als alumnes una sòlida educació bàsica en lectura, escriptura i aritmètica. Comença a l'edat de 5, 6 o 7 anys. Els programes d'ensenyament primari no requereixen educació formal prèvia, malgrat que cada cop és més comú que els nens hagin assistit a ensenyament preescolar.

  A Catalunya, l'educació primària comença als 6 anys.

 • Nivell 2. Primera etapa d'educació secundària. Els continguts d'educació d'aquest cicle solen estar destinats a completar l'educació bàsica iniciada en el nivell 1. Els programes acostumen a seguir un model més orientat per assignatures: els professors estan més especialitzats i generalment imparteixen ensenyament en la seva especialització.

  A Catalunya aquest nivell engloba l'educació secundària obligatòria (ESO) i el graduat en educació secundària obligatòria (formació de persones adultes).

 • Nivell 3. Segona etapa d'educació secundària. Fase final de l'educació secundària en molts països. En aquest nivell es pot observar una major especialització que en el nivell 2 i sovint cal una major qualificació o especificació del professorat.

  A Catalunya aquest nivell agrupa el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, el grau mitjà d'esports, i els Programes de qualificació professional inicial (PQPI).

 • Nivell 4. Educació postsecundària no superior. No existeix a l'Estat espanyol.
 • Nivell 5. Educació superior de cicle curt. Els programes d'aquest nivell normalment es basen en la pràctica, centrats en l'ocupació, i preparen els estudiants per a entrar en el mercat de treball. També poden facilitar l'accés a d'altres programes d'educació terciària.

  A Catalunya aquest nivell engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, i el grau superior d'esports.

 • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent. Els programes en aquest nivell tenen una duració major i una orientació més teòrica que els de nivell 5. Es dissenyen amb l'objectiu de donar coneixement acadèmic i/o professional, habilitats i competències que permetin aconseguir un nivell de grau o qualificació equivalent. Els continguts a aquest nivell normalment estan centrats en l'àmbit teòric, però també poden incloure components pràctics, i s'actualitzen mitjançant l'estat de l'art de la recerca i/o la millor pràctica professional.

  A Catalunya aquest nivell incorpora els estudis universitaris de grau i els estudis de diplomatura universitària.

 • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent. Els programes a aquest nivell es dissenyen per a proveir als estudiants amb coneixements acadèmics i/o professionals avançats, habilitats i competències, portant a un segon grau o qualificació equivalent. Els programes poden tenir un component de recerca important, però no conduir a una titulació doctoral. Els continguts a aquest nivell normalment estan centrats en l'àmbit teòric, però també poden incloure components pràctics, i s'actualitzen mitjançant l'estat de l'art de la recerca i/o la millor pràctica professional.

  A Catalunya aquest nivell incorpora els estudis de màster oficial, adaptats a l'espai europeu de grau superior, i els estudis de llicenciatura universitària.

 • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent. Nivell reservat als programes d'ensenyament superior que condueixen a una qualificació d'investigació avançada (universitats).

  A Catalunya, les dades d'estudiants de nivell 8 s'inclouen a partir del curs 2010/2011.

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/2001, i així successivament.

Eurostat implementa la nova classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012/2013. Per a les dades de cursos anteriors la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.