Saltar al contingut principal

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 67,2 80,8 73,8
Espanya 68,5 79,7 74,0
Zona euro 79,7 85,4 82,5
Unió Europea 81,4 86,4 83,9
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 6 de maig de 2020.

Nota metodològica

Percentatge de població entre 20 i 24 anys que ha completat com a mínim estudis de nivell secundari. Per a les dades a partir de l’any 2014 aquest nivell educatiu es correspon amb els nivells 3–8 de la Classificació Internacional i Estàndard de l’Educació (CINE-2011). Per a les dades d’anys anteriors es correspon amb els nivells 3–6 de la classificació CINE-97 (ISCED).

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (LFS).

L'indicador té com a objectiu mesurar la proporció de la població que és probable que compleixi els requisits mínims necessaris per participar de manera activa en la vida social i econòmica. En els països europeus, la finalització de l'educació secundària superior s’aconsegueix després de diversos períodes d'estudi, d'acord amb els diferents sistemes educatius nacionals.