Saltar al contingut principal

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 43,9 57,1 50,6
Espanya 38,5 50,8 44,7
Zona euro 36,0 45,1 40,5
Unió Europea 36,6 46,7 41,6
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (40%); objectiu Espanya (44%)

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 6 de maig de 2020.

Nota metodològica

Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit estudis de nivell terciari (universitat, institucions tècniques superiors, etc.). Per a les dades a partir de l’any 2014 aquest nivell educatiu es correspon amb els nivells 5–8 de la Classificació Internacional i Estàndard de l’Educació (CINE-2011). Per a les dades d’anys anteriors es correspon amb els nivells 5–6 de la classificació CINE-97.

L’indicador està basat en l’Enquesta de població activa de la UE (LFS).

Segons la CINE-2011 el nivell educatiu terciari es desglossa en els nivells 5, 6, 7 i 8 següents:

  • Nivell 5. Educació superior de cicle curt
  • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent
  • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent
  • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent

Aquest indicador mesura l'objectiu estratègic de l'Europa 2020, que proposa arribar almenys fins al 40% la quantitat de persones de 30 a 34 anys que hagin completat estudis de nivell terciari o equivalents l'any 2020 per al conjunt de la UE.