Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 473 8,3
Espanya 3.775 10,8
Zona euro 22.419 (e) 9,2 (e)
Unió Europea-27 26.998 (e) 8,5 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 4 de novembre de 2020.

Nota metodològica

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat de treballar de la llar, per la suma total dels mesos en què aquests membres poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Les persones en edat de treballar són definides com els individus de 18 a 59 anys; s'exclou la població de 18 a 24 anys que són estudiants. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a l'1.

La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20% del seu potencial de treball durant el darrer any.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.