Saltar al contingut principal

Població amb privació material severa

Població amb privació material severa 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 429 5,7
Espanya 2.189 4,7
Zona euro 17.167 (e) 5,1 (e)
Unió Europea-27 24.454 (e) 5,6 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 4 de novembre de 2020.

Nota metodològica

La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim 4 dels 9 ítems següents:

  • Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
  • Mantenir la llar adequadament calenta.
  • Assumir despeses inesperades.
  • Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
  • Anar de vacances.
  • Disposar de cotxe.
  • Disposar de rentadora.
  • Disposar d'aparell de televisió en color.
  • Disposar de telèfon.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.