Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials

Població en risc de pobresa després de transferències socials 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 1.467 19,5
Espanya 9.610 20,7
Zona euro 55.015 16,5 (e)
Unió Europea-27 72.352 16,5 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 4 de novembre de 2020.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa després de transferències socials inclou aquelles persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de transferències socials).

En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials).

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.