Saltar al contingut principal

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 104,5 99,7 (p) 106,6 100,0
2017 106,8 100,9 (p) 106,9 100,0
2016 107,5 101,3 (p) 107,2 100,0
2015 107,8 101,9 107,1 100,0
2014 108,9 103,2 107,3 100,0
2013 108,1 103,2 107,2 100,0
2012 106,7 102,9 107,1 100,0
2011 104,2 100,9 107,4 100,0
2010 104,0 101,6 107,6 100,0
2009 106,5 105,2 108,4 100,0
2008 103,2 100,7 108,4 100,0
2007 104,1 100,5 108,8 100,0
2006 105,2 100,6 108,8 100,0
2005 103,0 98,9 109,0 100,0
2004 102,7 .. .. ..
2003 103,2 .. .. ..
2002 104,3 .. .. ..
2001 104,6 .. .. ..
2000 104,9 .. .. ..
Unitats: UE-28=100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2019.

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) mesura els resultats de l'activitat econòmica i es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) proporciona una mesura de la productivitat de les economies nacionals expressada en relació amb la Unió Europea (UE-28) igual a 100.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-28 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

L'ocupació cobreix a totes les persones que participen en alguna activitat productiva dins de la frontera de la producció dels comptes nacionals. L'ocupació inclou les persones assalariades (les que treballen per compte d'una altra unitat resident i reben una remuneració) i les persones que treballen per compte propi (propietaris de les empreses no constituïdes en societat).

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB i dels llocs de treball obtinguts de les estimacions de l'Idescat (base 2010). El fonament estadístic d'aquest càlcul és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.