Saltar al contingut principal

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 105,7 (p) Dada provisional 94,3 (p) Dada provisional 100,0
2019 111,0 (p) Dada provisional 98,1 (p) Dada provisional 100,0
2018 112,5 99,8 100,0
2017 114,1 101,9 100,0
2016 114,8 102,0 100,0
2015 114,7 102,3 100,0
2014 116,4 103,5 100,0
2013 115,6 103,6 100,0
2012 113,2 103,1 100,0
2011 110,8 101,1 100,0
2010 110,9 102,1 100,0
2009 114,4 105,7 100,0
2008 111,1 101,6 100,0
2007 112,4 101,7 100,0
2006 113,3 102,1 100,0
2005 111,2 100,4 100,0
2004 110,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 112,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 112,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 111,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 112,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: UE-27 = 100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de novembre de 2021. Sèries revisades el 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) mesura els resultats de l'activitat econòmica i es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) proporciona una mesura de la productivitat de les economies nacionals expressada en relació amb la Unió Europea ( UE-27) igual a 100.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-27 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

L'ocupació cobreix totes les persones que participen en alguna activitat productiva dins de la frontera de la producció dels comptes nacionals. L'ocupació inclou les persones assalariades (les que treballen per compte d'una altra unitat resident i reben una remuneració) i les persones que treballen per compte propi (propietaris de les empreses no constituïdes en societat).

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB i d'una estimació de les persones ocupades elaborada a partir dels llocs de treball obtinguts per l'Idescat (Revisió estadística 2019).