Usuaris habituals d'Internet. Per sexe

Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 86 85 85
Espanya 83 82 83
Zona euro 85 82 83
Unió Europea 84 82 83
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).

Data de publicació: 21 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Ús regular: almenys un cop per setmana de mitjana (és a dir, cada dia o gairebé cada dia o almenys una vegada a la setmana, però no cada dia) en els tres mesos anteriors a l'enquesta. L'ús inclou tots els llocs i totes les formes d'accés, així com per fins privats o relacionats amb el treball o amb activitats econòmiques.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.