Saltar al contingut principal

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 74,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 69,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 72,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 03.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador és una mesura subjectiva sobre com la gent valora la seva salut en general en una escala de "molt bona" a "molt dolenta". S'expressa com el percentatge de la població de 16 anys i més que valora que té "bona" o "molt bona" salut.

Les dades provenen de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC). Es considera que els indicadors de valoració de salut general són un bon predictor de l'ús futur de l'assistència sanitària i la mortalitat.