Saltar al contingut principal

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. Creat el 1989 (Decret 341/1989, d'11 de desembre), és un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Actualment està adscrit al Departament d'Economia i Hisenda.

Missió

La missió de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques.

Visió

La disponibilitat i bona gestió de la informació estadística és fonamental per a un país. L'Idescat ha de garantir la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya amb els fins següents:

  • Facilitar la màxima eficiència en la planificació, gestió, execució i avaluació de les polítiques públiques.
  • Afavorir la transparència en la gestió pública i, per tant, millorar el control democràtic dels poders públics, i vetllar per la confiança dels ciutadans en els governants.
  • Impulsar el desenvolupament social i econòmic.
  • Permetre als investigadors de les ciències socials l'accés a informació rellevant (garantint la confidencialitat d'aquesta) i així afavorir que les seves aportacions millorin les polítiques públiques.

Objectius

L'Idescat, com a organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya, té els objectius següents:

  • Planificar, produir i difondre l'estadística oficial d'acord amb els estàndards europeus i internacionals i, en particular, el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
  • Coordinar i garantir la qualitat de l'estadística produïda per tots els organismes que formen part del Sistema estadístic de Catalunya.
  • Donar suport a les administracions en l'avaluació de polítiques i en el desenvolupament i ús de sistemes d'informació adequats per al seu seguiment i control.
  • Potenciar la millora contínua de la qualitat en la producció i difusió de les estadístiques i en la gestió dels processos.
  • Promoure l'ús de la informació estadística per a la recerca de cara a millorar l'eficiència de les polítiques públiques, respectant els aspectes ètics i la confidencialitat en l'ús de les dades.
  • Impulsar la formació en l'ús i interpretació de les dades en els àmbits polítics, gestors públics, administradors i, també, els ciutadans en general.