Saltar al contingut principal

Avís legal

1. Dades identificatives del lloc web

El lloc web www.idescat.cat és titularitat de l'Institut d'Estadística de Catalunya i és el seu únic web oficial.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb NIF Q5850015H, és un organisme autònom administratiu, amb seu a l'adreça següent:

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Tel.: +34 935 573 000

Fax: +34 935 573 001

L'Idescat ha creat aquest lloc web per facilitar l'accés dels usuaris a la informació estadística i a altres continguts divulgatius, i per acostar l'estadística a la ciutadania.

2. Drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que consten al lloc web www.idescat.cat són de titularitat exclusiva de l'Idescat o d'altres organismes que n'han autoritzat l'ús i la difusió a l'Idescat.

Aquest web, i tot el material que conté, està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per tant, qualsevol ús que es faci dels seus continguts està sotmès a la normativa reguladora d'aquests drets.

L'Idescat no permet l'ús de logotips, marques o altres signes distintius d'aquest web i que són propietat de l'Idescat, sense que n'hagi tingut coneixement ni ho hagi autoritzat prèviament.

Amb caràcter general, l'Idescat permet reutilitzar la informació que difon al seu lloc web, sempre que se'n citi la font de procedència, que no s'alteri ni es desnaturalitzi el contingut ni el sentit de la informació i que s'esmenti la data de l'última actualització de la informació. Per citar la font de procedència de la informació, es pot fer de la manera següent:

  • Font: Idescat. (Si no es fa un tractament de les dades.)
  • Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat. (Si les dades es tracten posteriorment.)

L'Idescat pot limitar reutilitzar la informació per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de propietat intel·lectual de tercers.

En cap cas es pot indicar ni suggerir que l'Idescat participa, patrocina o dona suport a la utilització de la informació que faci l'usuari.

3. Responsabilitat en relació amb els continguts

La informació que es publica en aquest lloc web està sotmesa a un control de qualitat. Així, per oferir informació estadística de qualitat, l'Idescat treballa i vetlla per la integritat, la veracitat, l'actualització, l'accessibilitat i la usabilitat de la informació, els continguts i els serveis que ofereix a través del seu lloc web. No obstant això, sempre cal tenir en compte la data d'actualització que s'indiqui en cada cas. L'Idescat es reserva el dret a modificar o eliminar els continguts i a limitar-ne o impedir-ne l'accés quan detecti que no compleixen els criteris esmentats i sense previ avís.

L'Idescat no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest lloc web. Tampoc es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços des del web de l'Idescat ni d'informacions que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o APIs).

L'Idescat no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l'eventual utilització de les mesures legals pertinents per protegir la seva imatge o interessos.

4. Dades de navegació

Les dades de navegació que recull el lloc web de l'Idescat no contenen informació que es pugui associar a usuaris concrets i només s'utilitzen per obtenir informació estadística sobre l'ús d'aquest lloc web.

L'Idescat no utilitza galetes (cookies), o altres mitjans de naturalesa anàloga, per tractar dades personals que permetin identificar persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans està reservat a recollir informació tècnica que faciliti als usuaris l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient d'aquest lloc, així com informació que permeti mesurar l'ús que se'n fa.

5. Protecció de dades

Consulteu la protecció de dades de l'Idescat.

6. Normativa

  • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
  • Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
  • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual
  • Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades-RGPD)
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals