Saltar al contingut principal

Aspectes generals i opcionsT

1. Aspectes generals

Codis territorials i d'entitats ofereix les llistes completes dels codis i les nomenclatures territorials utilitzades en l'àmbit de l'estadística oficial catalana.

Els codis i les nomenclatures territorials serveixen per identificar inequívocament unitats territorials concretes dins d'una unitat territorial superior, amb la finalitat de treballar amb xifres estadístiques assignades a les unitats territorials ben identificades (per exemple, dades de comerç exterior entre països, fluxos d'immigrants per comunitats autònomes o població per comarques).

Codis territorials i d'entitats consta dels apartats següents:

Nivell territorial. És l'accés a tots els codis territorials i d'entitats, que estan estructurats en quatre nivells territorials:

 • Catalunya (vegeu l'apartat 2)
 • Espanya (vegeu l'apartat 3)
 • Unió Europea (vegeu l'apartat 3)
 • Món (vegeu l'apartat 3)

Nomenclatures territorials d'ús més freqüent. Està classificat en els subapartats següents:

 • Nomenclatures territorials oficials a Catalunya. Es tracta de l'accés directe a les diferents nomenclatures territorials oficials a Catalunya (vegeu l'apartat 3).
 • Altres nomenclatures territorials. Agrupa els accessos directes a altres nomenclatures territorials d'ús molt freqüent en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya.
  • Seccionat municipal del Padró continu de població
  • Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
  • Àmbits territorials del Pla territorial general de Catalunya
  • Províncies i comunitats autònomes d'Espanya
  • Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), que conté la llista de regions europees
  • Codis de països Eurostat

També hi ha els apartats següents:

Aspectes introductoris. En l'apartat "Què són i per a què serveixen, normativa i publicacions" trobareu un text informatiu amb aspectes teòrics dels codis i les nomenclatures territorials.

Descàrrega de mapes. Permet descarregar-se la geometria de les seccions censals del Padró continu de població en format shape, des de l'any 2002 fins a l'última versió disponible, amb data de referència cada 1 de gener.

Nomenclàtor de població. Permet consultar les xifres de població de les entitats de població inframunicipals del Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya.

Informació relacionada. Hi ha enllaços a les pàgines de codis i nomenclatures territorials dels principals organismes estadístics i d'estandardització en l'àmbit estatal i internacional: INE, Eurostat, UNSD i ISO. A més, permet consultar xifres de població de diferents unitats territorials (Catalunya, províncies, àmbits territorials de planificació, comarques i Aran, municipis i entitats inframunicipals) i diverses classificacions estadístiques (d'activitat econòmica, ocupació, productes, entre altres).

2. Consulta per nivell territorial Catalunya

Aquest apartat s'estructura en tres subnivells:

Codis territorials administratius. Conté les llistes de codis de les unitats territorials administratives de Catalunya.

 • Codis territorials administratius oficials de Catalunya. Són els que estableixen les successives ordres de codificació de les entitats locals. Actualment l'ordre vigent és l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques. Aquesta ordre adapta el sistema de codificació al que disposa el vigent Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya. En aquest apartat s'agrupen les entitats locals territorials (municipis, comarques i Aran, i províncies), les corporacions locals respectives (ajuntaments, consells comarcals i Conselh Generau d'Aran, i diputacions provincials) i altres entitats locals (entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats de municipis). A aquestes llistes també s'hi pot accedir des de l'apartat Nomenclatures territorials oficials a Catalunya de l'apartat Nomenclatures territorials d'ús més freqüent.
 • Altres divisions territorials administratives. Conté les àrees metropolitanes i els àmbits territorials de planificació, establerts per lleis pròpies.

Codis territorials sectorials de Catalunya. Conté les llistes de les unitats territorials per a la gestió d'un servei específic.

 • Divisions territorials sectorials de la Generalitat de Catalunya. Conté les divisions territorials agrària, d'Inspecció de Treball, de muntanya, d'educació, geoturística, policial i sanitària.
 • Altres divisions territorials sectorials de Catalunya. Conté les divisions territorials judicial i postal, que no depenen de la Generalitat de Catalunya.

Codis territorials estadístics inframunicipals. Conté les nomenclatures amb finalitats estadístiques i de gestió inferiors als municipis.

 • Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
 • Unitats de població de Catalunya
 • Seccions censals

3. Consulta per nivells territorials Espanya, Unió Europea i Món

Espanya. Conté totes les llistes de codis de les unitats territorials administratives amb què es desagrega l'Estat: comunitats autònomes, províncies, illes i municipis d'Espanya.

Unió Europea. Conté la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), que és la nomenclatura d'unitats territorials administratives dels països de la Unió Europea amb finalitats estadístiques. Són les regions europees d'Eurostat i les unitats territorials administratives amb què es desagreguen.

Món. Conté les llistes de codis de països de l'INE, Eurostat, la UNSD i la ISO, a més d'una taula de correspondències entre els codis de països de les diferents llistes.

4. Opcions de consulta

De manera general, totes les taules tenen unes opcions de navegació que faciliten la consulta i la comprensió de la informació continguda.

En la metodologia de cada taula s'especifica la informació següent:

 • Nomenclatura territorial de la taula
 • Data inicial de recollida de la informació
 • Definició de la unitat territorial que s'hi recull
 • Organització de la nomenclatura
 • Sistema de codificació
 • Oficialitat i/o normalització de la toponímia
 • Organisme responsable
 • Referències jurídiques que l'estableixen
 • Actualitzacions o variacions que s'hi produeixen

L'opció Descarregar permet obtenir un fitxer de text en format CSV amb la informació de la taula.

Referència temporal contínua. La majoria de taules estan actualitzades contínuament. Les divisions territorials evolucionen i canvien amb el temps i, en conseqüència, també ho fan les llistes de codis i les nomenclatures que les recullen. Qualsevol modificació d'una nomenclatura territorial queda registrada; per tant, la consulta va lligada a una data de referència.

Per defecte, la data que apareix en el quadre de diàleg és el dia en què es fa la consulta. Si voleu consultar una data anterior, l'heu de canviar al quadre de diàleg.

Referència temporal periòdica. Hi ha algunes nomenclatures que s'actualitzen periòdicament, en una data concreta, com ara la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS). En aquests casos cal escollir una de les dates de referència d'una llista tancada. Per defecte, la taula que es visualitza inicialment és la corresponent a l'última data vigent.

En algunes taules, com la de Municipis, si cliquem sobre el codi accedim a una fitxa amb informació diversa associada a aquella unitat territorial (característiques generals, unitats territorials inferiors, correspondència amb altres unitats territorials o llista de variacions, entre altres).

En algunes taules, com la de Províncies, a banda de les columnes habituals (codi i nom), n'hi ha d'altres, amb informacions diverses (nom oficial i unitat territorial superior a la qual pertany).

Algunes nomenclatures especialment llargues (com les seccions censals o el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya) permeten filtrar una part del contingut, segons diferents opcions (per nom, per àmbit geogràfic, per codi o per interval de població, si és el cas).