Saltar al contingut principal

Aspectes introductoris

1. Què són i per a què serveixen

Els codis territorials són instruments que permeten identificar, de forma senzilla i inequívoca, territoris definits i delimitats. Per exemple, els municipis de Catalunya o els països del món.

Les nomenclatures territorials (geonomenclatures) són llistes de codis territorials ordenades segons un criteri concret (alfabètic, de posicionament geogràfic, etc.) i estructurades en diferents nivells territorials relacionats jeràrquicament.

Un exemple de nomenclatura territorial és la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), una llista de regions europees estructurada en diferents nivells territorials (d'Administració local, d'agrupació d'administracions locals, de descentralització de l'organització estatal, regionals, estatals).

La finalitat d'aquests instruments d'homogeneïtzació estadística és la referenciació territorial de la informació, garantint-ne la comparabilitat espacial i temporal. En el cas de Catalunya, els instruments d'homogeneïtzació contribueixen en l'avanç cap a la normalització toponímica del català.

Catalunya ha generat un sistema harmonitzat de codificació del sector públic local adaptat a les necessitats de l'activitat estadística i a la informació sobre els ens locals, d'acord amb la legislació vigent.

Aquest sistema és gestionat i difós pel Municat.

2. Normativa

Normativa espanyola, comunitària i internacional

  • Reglament (CE) 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig del 2003, pel qual s'estableix una nomenclatura comú d'unitats territorials estadístiques (NUTS) (DOCE L 154 de 21.06.2003)
  • Reglament (UE) 2066/2016 de la Comissió, de 21 de novembre de 2016, que modifica els annexos del Reglament (CE) 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, pel qual s'estableix una nomenclatura comuna d'unitats territorials estadístiques (NUTS) (DOUE L 322 de 29.11.2016)
  • Reglament (UE) 1106/2012 de la Comissió, de 27 de novembre de 2012, pel qual s'aplica el Reglament (CE) 471/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre estadístiques comunitàries relatives al comerç exterior amb països tercers, pel que fa a l'actualització de la nomenclatura de països i territoris (DOUE L 328 de 28.11.2012)
  • Norma ISO 3166-1. Tercera edició de 15 de novembre de 2013. Codis per a la representació dels noms de països i de les seves subdivisions

3. Publicacions

  • Regions a la Unió Europea. Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques. NUTS 2013/EU-28
  • Geonom 2013. Nomenclatura de països i territoris per a les estadístiques del comerç exterior de la comunitat i del comerç entre els estats membres