Saltar al contingut principal

1. Antecedents

La informació dels censos de població referent a la localització de l'activitat econòmica de la població ocupada i a la localització del lloc d'estudi dels alumnes permet conèixer la mobilitat obligada de la població, a partir de la comparació entre el lloc de treball/estudi i el lloc de residencia dels ocupats i estudiants. El cens de població també investiga característiques de la mobilitat, com ara els mitjans de transport utilitzats, el nombre de viatges i la durada del desplaçament, relacionant aquestes variables amb les característiques demogràfiques i econòmiques.

Les primeres dades de mobilitat obligada a Catalunya es remunten al 1986 i corresponen a l'explotació del Padró municipal d'habitants d'aquell any. Posteriorment s'ha publicat la mobilitat obligada a partir del Cens de població 1991, de l'Estadística de població 1996 i dels censos de població dels anys 2001 i 2011.

2. Cens de població 2011

El model censal que ha seguit l'INE per elaborar a Espanya el Cens de població 2011 consisteix en una operació que combina l'aprofitament dels registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques. Així doncs, a diferència dels censos anteriors, en què tota la població resident havia de respondre el qüestionari censal, les dades de mobilitat del 2011 s'han obtingut a partir d'una enquesta que a Catalunya s'ha adreçat a 622.070 persones entrevistades, xifra que representa el 8,3% de la població.

3. Metodologia

La població de referència per a l'estudi de la mobilitat obligada per motiu treball és la població ocupada resident (POR), tant les que treballen a fora com a dins de l'àmbit de residència.

Els llocs de treball localitzats (LTL) corresponen a les persones que treballen al propi àmbit de residència i les que s'hi desplacen des de fora per treballar-hi, però que resideixen en un altre àmbit. En les dades censals els LTL estan subestimats per dos motius: d'una banda, hi ha persones que es desplacen per treballar a diversos municipis, per la qual cosa no se'ls pot assignar un LTL. D'altra banda, no es disposa d'informació de la mobilitat obligada per raó de treball i estudis de persones que resideixen en altres comunitats autònomes i es desplacen a Catalunya per treballar o estudiar, per la qual cosa no és possible identificar la totalitat dels llocs de treball o estudi localitzats a Catalunya.

La mateixa anàlisi s'aplica als alumnes residents (AR) i als llocs d'estudi localitzats (LEL).

La unitat d'anàlisi a l'Estadística de mobilitat obligada són les persones residents a Catalunya que treballen i les persones residents a Catalunya que estudien. En les edicions del 2001 i el 2011, quan una persona estudia i treballa alhora només ha de respondre a les preguntes de mobilitat relacionades amb la feina. Aquest criteri no es manté en les edicions anteriors. Així, en l'Estadística de població 1996, el Cens de població 1991 i el Padró municipal d'habitants 1986 era la mateixa persona qui prioritzava quina de les dues activitats (treball o estudi) era la principal.

Respecte a l'edat, en totes les edicions l'estadística inclou la totalitat de persones que estudien o treballen, excepte l'any 2001, quan només es va recollir la informació per a la població de 16 anys i més.

En els censos del 2001 i el 2011, una part de la població ocupada i estudiant no ha de respondre a les preguntes específiques de mobilitat del qüestionari censal (mitjans de transport, nombre de viatges diaris, temps del desplaçament). Són les persones que:

 • no es desplacen perquè treballen o estudien al mateix domicili;
 • treballen o estudien en diversos municipis, de les quals només es coneix el municipi de residència, però no el de treball o estudi;
 • tenen una segona residència des d'on es desplacen a treballar o estudiar, de les quals es coneix el municipi de residència i el de treball o estudi, però no es disposa del municipi de la segona residència origen del desplaçament.

Els mitjans de transport es pregunten de manera diversa al llarg de les diferents edicions. En els censos del 2001 i el 2011 es modifiquen les categories de recollida d'informació i és possible respondre fins a dues possibilitats referides als trajectes més llargs. El Cens de població 1991 i l'Estadística de població 1996 demanen el mitjà de transport més freqüent en el trajecte més llarg, i el Padró municipal d'habitants del 1986 només pregunta el mitjà de transport més freqüent.

Els censos del 2001 i el 2011 pregunten el nombre de viatges diaris, que es corresponen amb un d'anada i un altre de tornada, així com el temps de desplaçament des de casa al lloc de treball o estudi. Aquestes dues variables no són presents en les edicions anteriors.

Comparabilitat de les diferents edicions del cens en relació amb la mobilitat obligada
Edició Població de referència Treballa i estudia alhora No es pregunta característiques mobilitat Mitjà de transport Nombre de viatges Temps de desplaçament
2011
 • Població ocupada
 • Estudiants de centres escolars (incloent-hi llars d'infants), d'ensenyament secundari o universitari
Treball
 • Treballa o estudia al mateix domicili
 • Treballa o estudia en diversos municipis
 • Segona residència des de la qual es desplaça per treballar o estudiar
Dues possibilitats de respostes referides a les distàncies més llargues Només per a qui es desplaça Només per a qui es desplaça
2001 Població de 16 anys i més
1996

En relació amb l'activitat:

 • ocupat
 • estudiant, escolar o preescolar
Activitat principal subjectiva Treball o estudi al mateix domicili Mitjà més freqüent en el trajecte més llarg No es pregunta No es pregunta
1991
1986 Mitjà més freqüent

4. Definicions i variables

Es defineixen les categories següents:

Residents ocupats a dins
Persones que treballen en el mateix àmbit geogràfic de residència.
Residents ocupats a fora
Persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que treballen en un àmbit geogràfic diferent.
No residents ocupats a dins
Persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que treballen en l'àmbit geogràfic seleccionat.
Població ocupada resident (POR)
Població ocupada resident = residents ocupats a dins + residents ocupats a fora + residents ocupats que es desplacen a diversos municipis.
Llocs de treball localitzats (LTL)
Llocs de treball localitzats = residents ocupats a dins + no residents ocupats a dins.
Residents que estudien a dins
Persones que estudien en el mateix àmbit geogràfic de residència.
Residents que estudien a fora
Persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que estudien en un àmbit geogràfic diferent.
No residents que estudien a dins
Persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat.
Alumnes residents (AR)
Alumnes residents = residents que estudien a dins + residents que estudien a fora + residents que estudien que es desplacen a diversos municipis.
Llocs d'estudi localitzats (LEL)
Llocs d'estudi localitzats = residents que estudien a dins + no residents que estudien a dins.
Diferència
Diferència que resulta entre els llocs de treball/estudi localitzats i la població ocupada/que estudia resident en un àmbit geogràfic.
No es desplaça
Treballen o estudien al mateix domicili.
No aplicable
Treballen o estudien en diversos municipis, tenen una segona residència al lloc de treball o estudi o no han contestat aquesta pregunta.
Mitjà de transport
En les edicions del 1986, el 1991 i el 1996 el mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments s'agrupa en tres categories:
 • Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc.
 • Privat: cotxe, moto o bicicleta.
 • Altres: a peu, no es desplaça i un percentatge reduït de respostes en blanc.

Cens de població 2001 i 2011:

 • En cotxe o furgoneta com a conductor.
 • En cotxe o furgoneta com a passatger.
 • En autobús, autocar o microbús.
 • En metro.
 • En moto.
 • Caminant.
 • En tren.
 • En bicicleta.
 • Altres mitjans.
Tipus de transport
Taules que agrupen les categories de mitjans de transport dels censos del 2001 i 2011:
 • Privat: cotxe o furgoneta com a conductor, cotxe o furgoneta com a passatger o moto, a més de les combinacions d'aquestes categories entre elles o amb no motoritzat (caminant o en bicicleta).
 • Públic: autobús, autocar o microbús, metro o tren, a més de les combinacions d'aquests mitjans de transport entre ells, amb un de privat (cotxe o moto) i amb no motoritzat (caminant o en bicicleta).
 • No motoritzat: caminant o en bicicleta i la seva combinació.
Nombre de viatges diaris
Es corresponen amb un d'anada i un altre de tornada. Les categories de tabulació són:
 • No es desplaça: treballen o estudien al mateix domicili.
 • Un de diari: un viatge d'anada i un altre de tornada.
 • Dos o més viatges: més d'un viatge d'anada i tornada al dia.
Temps de desplaçament
El temps de desplaçament també es pregunta per primera vegada al Cens de població 2001. Les categories de durada del trajecte són:
 • Menys de 10 minuts.
 • De 10 minuts a 20 minuts.
 • De 21 minuts a 30 minuts.
 • De 31 minuts a 45 minuts.
 • De 46 minuts a una hora.
 • D'una hora a una hora i mitja.
 • Més d'una hora i mitja.
Branques d'activitat
La mobilitat obligada per raó de treball es presenta segons les branques d'activitat. La classificació d'activitats ha evolucionat al llarg del temps. La localització de l'ocupació per branques d'activitat utilitza la CCAE-74 en les edicions del 1986 i el 1991, i la CCAE-93 en les edicions del 1991, el 1996 i el 2001. El Cens de població 2011 utilitza, per primera vegada, la classificació CCAE-2009 en una versió que agrupa les activitats en 10 categories.
Professió
La professió es refereix a la classe o tipus de treball exercit, amb independència de l'activitat del lloc on es treballa. Les classificacions d'ocupació utilitzades són la Classificació nacional d'ocupacions 79 (CNO-79), a un dígit, per als anys 1986 i 1991; la Classificació catalana d'ocupacions 94 (CCO-94) per als anys 1991, 1996 i 2001, i la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-11) per a l'any 2011.
Taxa d'autocontenció municipal o comarcal
L'autocontenció municipal o comarcal fa referència al percentatge de persones que treballen en el mateix municipi o comarca de residència sobre el conjunt de la població ocupada resident. Aquest indicador es pot calcular tant per a la mobilitat per raó de treball com per a la mobilitat per raó d'estudi.
Taxa d'autosuficiència municipal o comarcal
L'autosuficiència municipal o comarcal fa referència al percentatge de persones que treballen en el mateix municipi o comarca de residència sobre el conjunt de llocs de treball localitzats. Aquest indicador es pot calcular tant per a la mobilitat per raó de treball com per a la mobilitat per raó d'estudi.

5. Difusió

Els resultats de l'Estadística de mobilitat obligada es difonen per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Per al Cens de població 2011 s'ha analitzat la mobilitat obligada per raó de treball i estudi dels municipis de més de 200.000 habitants, segons el codi postal de residència de la població ocupada i dels alumnes, i la localització del centre de treball o estudi. Aquesta informació es publica en format csv.

La nova metodologia del Cens de població 2011, que inclou dades provinents d'enquesta, suposa especificitats en el moment de la publicació dels resultats. La informació no es pot oferir per a tots els territoris, tal com s'havia fet en les explotacions anteriors, i s'han hagut d'establir uns llindars de població mínima municipal a partir dels quals els valors no són publicables perquè no es pot assegurar la fiabilitat de la informació. En aquest sentit, no es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. Les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixen amb el símbol "..".

Finalment, els resultats del Cens de població 2011 s'han arrodonit i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.