Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 1,8% interanual al segon trimestre del 2023, segons l'estimació avançada. En termes intertrimestals, la taxa de variació és del 0,4%.

La variació interanual registrada al segon trimestre de l’any ha estat d’un 1,8%, un punt i dues dècimes per sota del trimestre anterior.

Aquest canvi s’explica pel comportament dels diferents sectors d’activitat. Els serveis registren un creixement de l’1,3%, dos punts i tres dècimes per sota del trimestre anterior (3,6%), i la construcció, amb un creixement del 5,2%, disminueix en set dècimes el valor obtingut al darrer trimestre (5,9%). En sentit contrari, la indústria presenta una taxa del 2,6%, nou dècimes per sobre del primer trimestre (1,7%). Finalment, l’agricultura presenta una variació interanual del −3,3%.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del segon trimestre del 2023 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 14 de setembre.