Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2023

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual de l'1,5% al segon trimestre del 2023. En termes intertrimestrals, la variació és del 0,2%.

Les estimacions de Comptabilitat trimestral del segon trimestre de 2023 han comportat una revisió de tres dècimes inferior en la taxa de variació interanual, i de dues dècimes inferior en la taxa intertrimestral respecte a l’avanç del PIB trimestral publicat el 31 juliol de 2023.

Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica principalment per l'augment de l'1,4% de la demanda interna. Tots els components registren creixements però de diferents intensitats: el consum de les administracions públiques creix un 2,5%, el consum de les llars un 1,2% i la formació bruta de capital un 0,7%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger presenten un augment interanual d'un 9,5%, dada que s'explica pel creixement del 6,5% de les exportacions de béns i serveis i per l'increment del 24,4% del consum turístic dels estrangers al territori. Les importacions totals registren un creixement del 8,0%, derivat de l'increment de les importacions de béns i serveis del 7,2% i del consum dels residents a l'estranger (24,5%).

Des de l'òptica de l'oferta, la construcció, amb una variació del 5,5%, és el sector que creix més, tot i que amb menys intensitat que en el trimestre anterior (6,1%). La indústria augmenta un 1,3%, dues dècimes per sobre del primer trimestre (1,1%). El sector serveis creix un 1,2%, enfront del 3,7% del trimestre anterior. Finalment, l'agricultura presenta una variació interanual d'un −2,5% .

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tenen caràcter provisional.