Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2021

El volum de negoci generat per les empreses de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 281.096 milions d'euros l'any 2021. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en aquestes empreses es va situar en 2.087.740 i el valor afegit brut va ser de 82.010 milions d'euros.

El sector del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci (104.617 milions d'euros) i més valor afegit (15.290 milions d'euros). El d'activitats administratives i serveis auxiliars és el que va ocupar més persones (305.522), i el d'activitats professionals, científiques i tècniques és el que va comptar amb el nombre més elevat d'empreses (90.661).

Cal destacar també que el sector del comerç al detall ocupa el segon lloc tant en volum de negoci (43.183 milions d’euros) com en nombre d’empreses (72.297) i persones ocupades (294.192).

La productivitat aparent per treballador del sector serveis se situa en 40.039 euros.

L’any de referència 2021 s’apliquen diverses millores metodològiques, que es regeixen pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, relatiu a les estadístiques empresarials europees (reglament EBS), i pel Reglament d'execució (UE) 2020/1197 de la Comissió, de 30 de juliol de 2020, que afecten l’Estadística estructural d’empreses. Els canvis més destacats són la inclusió de l’Educació (secció P de la CCAE-2009) i les Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q) a la població objecte d’estudi; l’ampliació de la mostra de les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R), de la Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics (divisió 95) i d’Altres activitats de serveis personals (divisió 96); la concreció de quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l’Estadística, i, finalment, una millora en l’estimació del nombre d’empreses. En conseqüència, els resultats de l'any 2021 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.