Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2021

El volum de negoci dels establiments industrials va ser de 155.448 milions d'euros a Catalunya l'any 2021, xifra que representa un increment del 18,7% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va augmentar un 2,9%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 14,2%.

Les agrupacions industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 28.947 milions d'euros (18,6% del total de la indústria), les indústries químiques, amb 21.651 milions d'euros (13,9%), i la producció i distribució d'energia elèctrica i gas, amb 16.455 milions d'euros (10,6%). L'única agrupació industrial que mostra un decrement en el volum de negoci respecte de l'any anterior és la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, que va tenir un descens del 2,0% (amb un volum de negoci de 14.435 milions d'euros) i representa el 9,3% del total de la indústria.

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 34,6% de les vendes del sector es van dirigir a l'estranger (el 21,7% a països de la Unió Europea i el 12,9% a la resta del món). Les agrupacions més destacades per les seves vendes a l'estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 19,1% del total de vendes industrials a l'estranger; les indústries químiques, amb el 17,5%, i les indústries de productes alimentaris, amb el 15,7%.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 72.276 euros (un 11,2% més que l'any anterior).

L'any de referència 2021 s'apliquen diverses millores metodològiques, que es regeixen pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, relatiu a les estadístiques empresarials europees (reglament EBS), i pel Reglament d'execució (UE) 2020/1197 de la Comissió, de 30 de juliol de 2020. Aquestes millores afecten l'Estadística estructural d'empreses i, en el cas del sector industrial, el principal canvi és que es determina quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l'Estadística, focalitzats en les unitats productores de mercat, i es deixen explícitament fora de l'àmbit d'investigació les institucions financeres (tot i ser productores de mercat) i els sectors institucionals de les administracions públiques i les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.' Una de les agrupacions més afectades per aquest canvi és la de subministrament d'aigua, sanejament i gestió de residus, i les seves branques associades, de manera que a partir del 2021 els resultats no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors. Amb tot, les variables econòmiques del conjunt del sector de la indústria es veuen molt poc afectades pel canvi esmentat.