Saltar al contingut principal

Cens de població i habitatges. 2022–2023. Avanç

La població de Catalunya a 1 de gener de 2023 era de 7.901.963 habitants i a 1 de gener de 2022 era de 7.761.823 habitants, segons el Cens de població i habitatges.

Es difon un avanç de resultats del Cens de població del 2022 i del 2023, que inclou una desagregació de la població per sexe. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, es proporcionen dades per a Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran i tots els municipis.

A partir del 2022, el Cens de població i habitatges passa a tenir periodicitat anual. Els resultats complets del Cens de població del 2022 i del 2023 es difondran durant l’any 2024.