Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T4/2023

La població ocupada a Catalunya va créixer un 5,6% interanual al quart trimestre del 2023 i es va situar en 3.716.600 persones. En nombres absoluts, l'augment interanual va ser de 197.600 persones. En relació amb el tercer trimestre del 2023, la població ocupada es va mantenir estable.

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, els que van encapçalar el creixement de la població ocupada van ser els serveis (172.800 persones; 6,5%), la construcció (27.800 persones; 14,2%) i l'agricultura (2.600 persones; 5,2%). Per contra, la indústria va decréixer en 5.500 persones (−0,9%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada va créixer als serveis (6.400 persones; 0,2%), a la construcció (8.300 persones; 3,8%) i a l'agricultura (5.900 persones; 12,9%), mentre que va baixar a la indústria (−20.400 persones; −3,2%).

Per sexe, en termes interanuals, l'ocupació va créixer més en els homes (6,3%) que en les dones (4,9%). Si es compara amb el tercer trimestre de l'any, l'ocupació dels homes va créixer (0,3%), mentre que la de les dones va disminuir (−0,3%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es va produir entre la població de 16 a 24 anys (10,8%), col·lectiu que va decréixer un 5,2% respecte al trimestre anterior. La població ocupada de 25 a 54 anys va créixer un 4,6% interanual i un 1,0% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 55 anys o més va augmentar un 7,6% interanual i va disminuir un 1,6% respecte al tercer trimestre del 2023.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, va créixer més l'ocupació a jornada parcial (13,9%) que a jornada completa (4,4%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal va baixar un 3,1%, mentre que l'indefinit va pujar un 7,1%.

La taxa d'atur es va situar en el 8,97%, amb un total de 366.300 persones desocupades (20.900 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 5,4%). Per sexe, l'atur dels homes va decréixer un 11,0% interanual (amb una taxa d'atur del 8,26%) i el de les dones va créixer un 0,4% (amb una taxa del 9,74%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada va augmentar en 20.900 persones (6,0%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural es va situar en 186.200 persones (el 5,0% del total de l'ocupació) i va augmentar un 10,9% interanual i un 3,0% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 107.700 homes i 78.500 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va ser de 471.400 persones, xifra que representa el 12,7% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decreixement del 8,3% respecte del tercer trimestre del 2023 i un increment del 3,4%, si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector va ocupar 268.300 homes i 203.000 dones.

El sector de les TIC va ocupar 133.100 persones al quart trimestre del 2023 (un 7,6% més que un any enrere i un 6,7% més que el trimestre anterior) i va representar el 3,6% del total de l'ocupació.