Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere. 2021

L'any 2021 l'índex d'igualtat de gènere (IIG) a Catalunya va ser de 76,5 punts (la igualtat total se situa en 100), cosa que representa un augment de 2,4 punts en relació amb l'any 2020. La dada catalana se situa 6,3 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que va ser de 70,2 punts, i se situa 1 dècima per sobre de la d'Espanya (76,4).

Quant a les 6 dimensions en què s'estructuren els 31 indicadors que componen aquest índex, la dimensió de la salut és la que presenta un nivell més alt d'igualtat de gènere, amb 89,6 punts. La segueixen, de més a menys puntuació, les dimensions dels diners (80,8), el poder (80,8), el temps (75,9) i el treball (75,8). Finalment, la puntuació més baixa l’obté el coneixement (66,1).

Índex d'igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex d'igualtat de gènere 76,5 76,4 70,2
Treball 75,8 75,4 73,8
Diners 80,8 78,3 82,6
Coneixement 66,1 70,0 63,6
Temps 75,9 70,4 68,5
Poder 80,8 81,1 59,1
Salut 89,6 91,2 88,5
Font: Idescat. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L'índex utilitza una escala d'1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

En relació amb l'any anterior, la igualtat de gènere va millorar en les dimensions del poder (4,7 punts), el temps (3,7 punts), el coneixement (2,1 punts), els diners (1,9 punts) i el treball (0,9 punts). Per contra, va empitjorar en la dimensió de la salut (0,6 punts).

Comparada amb la mitjana de la Unió Europea, Catalunya va registrar més bons resultats en igualtat en 5 de les 6 dimensions, de les quals destaquen el poder (21,7 punts) i el temps (7,3 punts). En canvi, Catalunya va obtenir una puntuació més baixa que la mitjana de la Unió Europea en la dimensió dels diners (−1,8).

En relació amb el conjunt d'Espanya, Catalunya va presentar més bona puntuació en les dimensions del temps (5,4 punts), els diners (2,5 punts) i el treball (0,4 punts), però va empitjorar en el coneixement (−4,0 punts), la salut (−1,7 punts) i el poder (−0,3 punts).