Saltar al contingut principal

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2021

El nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va ser de 7.355 l'any 2021, xifra que representa l'1,3% del total d'empreses dels sectors investigats. Els establiments d'aquestes empreses van facturar a Catalunya 132.892 milions d'euros (el 30,4% del volum de negoci del total d'empreses), van ocupar 471.707 persones (el 18,2% del total) i van generar un valor afegit brut (VAB) de 32.524 milions d'euros (el 27,2% del total).

Per països, les filials d'empreses estrangeres que tenen l'empresa matriu a Alemanya són les que van generar més valor afegit, el 18,7% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya. Les segueixen les filials d'empreses de França (14,0% del total generat), dels Estats Units (12,0%) i de Luxemburg (8,1%). En relació amb els ocupats, les filials d'empreses amb matriu Alemanya són les que ocupaven més persones (78.468 persones, el 16,6% del total), seguides de les filials de França (16,1%).

Per sector d'activitat, el sector serveis suposa el 45,9% del nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, el comerç el 36,3% i el sector industrial el 17,8% restant. Les filials del sector serveis són també les que ocupaven més persones (230.207), seguides de la indústria (133.918 persones) i finalment el comerç (107.583 persones). El volum de negoci de les filials industrials representa el 44,5% del volum de negoci del total de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, enfront del 35,5% de les del comerç i del 20,0% de les dels serveis. Pel que fa al VAB, les filials del sector industrial són les que en van generar més (39,6%), seguides de les del sector serveis (38,2%) i les del comerç (22,2%).

Les filials d'empreses estrangeres de la branca d'activitat Comerç a l'engròs i intermediaris destaquen perquè són les que tenen un pes més important de volum de negoci (24,8% del total de les filials d'empreses estrangeres), seguida de les branques Indústries químiques i de productes farmacèutics (10,5%) i Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport (10,2%).

El sector industrial és on les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya van assolir una quota més elevada sobre el total d'empreses del sector, tant en el volum de negoci (38,0% del total del sector), com en el nombre de persones ocupades (26,9%) i en el VAB generat (35,8%). El comerç va ser el segon sector amb més presència, amb una participació del volum de negoci del 28,5%, del 18,9% dels ocupats i del 27,9% del total del VAB generat per aquest sector.

D'altra banda, l'Idescat també publica els resultats de les filials d'empreses estrangeres amb seu a Catalunya, que van ser 6.020 empreses l'any 2021. El seu volum de negoci va ser de 123.376 milions d'euros, el nombre de persones ocupades de 451.535 i el valor afegit brut que van generar de 28.924 milions d'euros.