Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T1/2024

La població ocupada a Catalunya creix un 5,4% interanual al primer trimestre del 2024 i se situa en 3.783.800 persones. En nombres absoluts, l'augment interanual és de 192.200 persones. En relació amb el quart trimestre del 2023, s'observa un decrement de 17.000 persones ocupades (−0,4%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, la població ocupada creix als serveis (173.500 persones; 6,4%), a la construcció (14.800 persones; 7,0%) i a la indústria (4.700 persones; 0,7%), mentre que decreix a l'agricultura (−800 persones; −1,8%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix a la indústria (8.300 persones; 1,3%), es manté pràcticament estable als serveis (800 persones; 0,0%), i en canvi decreix a la construcció (−15.700 persones; −6,5%) i a l'agricultura (−10.500 persones; −18,6%).

Per sexe, en termes interanuals, l'ocupació creix més en els homes (6,8%) que en les dones (3,7%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (11,3%), col·lectiu que decreix un 2,1% respecte del trimestre anterior. La població ocupada de 55 anys o més creix un 6,0% interanual i un 0,9% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 25 a 54 anys puja un 4,6% interanual i baixa un 0,6% intertrimestral.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació tant a jornada completa (2,7%) com a jornada parcial (24,4%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 10,8% mentre que el temporal decreix un 11,2%.

La taxa d'atur se situa en el 9,48%, amb un total de 396.100 persones desocupades (32.400 menys que l'any anterior; amb un decreixement del 7,6%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 5,1% interanual (amb una taxa d'atur del 10,31%) i el dels homes decreix un 10,0% (amb una taxa del 8,74%). Per edats, destaca el decreixement de l'atur en el tram de 25 a 54 anys (−16,3%). Per contra, augmenta la població desocupada de 16 a 24 anys (10,3%) i la de 55 anys o més (7,5%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural es va situar en 188.100 persones (el 5,0% del total de l'ocupació) i va augmentar un 6,4% interanual i es va mantenir estable respecte el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 118.600 homes i 69.600 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va ser de 538.800 persones, xifra que representa el 14,2% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decreixement del 7,6% respecte del quart trimestre del 2023 i un increment del 20,2%, si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector va ocupar 306.300 homes i 231.600 dones.

El sector de les TIC va ocupar 150.900 persones al primer trimestre del 2024 (un 23,8% més que un any enrere i un 11,6% més que el trimestre anterior) i va representar el 4,0% del total de l'ocupació.

L'Idescat també publica les dades de les sèries revisades de l’Enquesta de població activa per al període 2021-2023, amb les noves poblacions de referència derivades del Cens de població i habitatges 2021. S'han revisat tots els resultats de la base monogràfica de l'EPA (trimestrals, anuals i de submostra) i dels diferents blocs d'indicadors relacionats. Cal tenir en compte que, en el cas dels Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les NU, les dades d'Espanya es revisaran quan ho faci l'INE i, en els cas dels Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE, les dades d'Espanya i de la Unió Europea es revisaran quan ho faci Eurostat.

Per poder analitzar els efectes del canvi de base poblacional en les noves estimacions de l'EPA, l'Idescat difon una comparativa Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2021-2023 entre les principals magnituds segons les poblacions basades en els censos de població i habitatges del 2011 (ara ja desactualitzades) i del 2021.