Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2024

Al primer trimestre del 2024, els establiments empresarials de Catalunya declaren que les principals mesures de sostenibilitat que han implementat en el darrer any han estat de caire social (relacionades amb les condicions laborals i respecte dels drets humans), en un 87,7% dels establiments. El 78,5% dels establiments ha implementat mesures de sostenibilitat ambiental i el 72,3% ha implementat mesures de governança (relacionades amb la qualitat, la cultura i els processos de gestió del govern corporatiu de les organitzacions).

Les principals mesures de sostenibilitat social que els establiments declaren haver implementat en el darrer any són: seguretat i salut laboral (material i equipament adequat, prevenció de riscos laborals, etc.) (81,6%); formació continuada dels treballadors (76,4%), i estabilitat laboral (72,9%). Per contra, les mesures de contractació inclusiva (de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió, entre d'altres) són les menys implementades, amb un 30,1%.

Pel que fa a les mesures de sostenibilitat ambiental, la més freqüent és la implementació de millores en l'economia circular (reciclatge, aprofitament dels residus, etc.) (59,6%), seguida de la reducció del consum d'aigua (52,6%) i l'eficiència energètica (millores en l'aïllament dels edificis; electrodomèstics, maquinària o enllumenat de baix consum, etc.) (50,9%).

Quant a les mesures de governança, destaquen les implementades per prevenir la corrupció (formació, mecanismes de control, canal de denúncies, etc.) (57,6%) i per afavorir la participació dels propietaris i treballadors en la presa de decisions de l'empresa (reunions periòdiques, canals de comunicació, etc.) (57,3%).

Els principals factors que limiten la implementació de mesures de sostenibilitat ambiental, social i de governança són la manca d'acompanyament de l'Administració pública (excés de burocràcia, retard en l'obtenció de les subvencions, falta d'informació, etc.) (43,5%) i la falta de claredat en la regulació, excés de normativa, falta de criteris comuns entre administracions (42,0%).

Els establiments que han implementat mesures de sostenibilitat ambiental, social i de governança en el darrer any declaren que el principal benefici ha estat la millora de la marca, reputació i diferenciació de la competència (76,8%), seguida d’altres beneficis com els valors dins l'empresa, més transparència, etc. (66,1%), i l'atracció i retenció de treballadors i clients (62,6%).