Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2024

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,5% al primer trimestre del 2024. En termes intertrimestrals, la variació és del 0,7%.

Infografia

InfografiaPIBT

Les estimacions de Comptabilitat trimestral incorporen la informació econòmica conjuntural completa del primer trimestre de 2024, cosa que comporta la reducció d’una dècima respecte a l’avanç del PIB trimestral publicat el 8 de maig de 2024, tant en la taxa de variació interanual com en la intertrimestral.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna és el component que més contribueix al creixement del PIB, amb una variació del 2,2%, taxa idèntica al trimestre precedent. Aquest creixement s'explica pels increments del consum de les administracions públiques (4,4%) i el de les llars (2,3%). Per contra, la formació bruta de capital presenta una disminució (−0,1%), que ve determinada per la reducció de la inversió en béns d'equipament (−1,1%) i un creixement de la inversió en construcció (1,4%).

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals presenten una variació interanual del −0,4%. Aquesta dada ve determinada per la disminució de les exportacions de béns i serveis (−2,8%), mentre que el consum dels estrangers creix un 15,7%. Les importacions totals decreixen un 2,3%, ja que les importacions de béns i serveis disminueixen un 3,1% i el consum dels residents a l’estranger augmenta un 14,7%.

Des de l'òptica de l'oferta, tots els sectors mostren evolucions positives de l’activitat. Destaquen la indústria, amb un creixement elevat, del 4,4%, i l’agricultura, amb un 5,5% després de dos anys i mig amb taxes negatives. Els serveis augmenten un 2,2% i la construcció, un 1,3%.

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tenen caràcter provisional.