Saltar al contingut principal

Organisme

Seleccioneu un valor d'organisme per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2013 amb aquesta característica.

Definicions

  • Organisme responsable: ens públic que té l'obligació de dissenyar i dur a terme l'actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d'executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d'un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.
  • Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l'actuació estadística. Aquesta participació haurà d'estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.
  • Organisme difusor: ens públic al qual s'assigna l'obligació de difondre els resultats.