Saltar al contingut principal

Tipus d'actuació

Seleccioneu un valor de tipus d'actuació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2014 amb aquesta característica.

Definicions

  • Consolidades: actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.
  • En desenvolupament: actuacions que s'han portat a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.
  • Noves: actuacions que per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest.