Saltar al contingut principal

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Codi: 01 01 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Treballs en relació amb els instruments per a la georeferenciació de la informació censal, així com el seguiment del nivell de resposta i validesa de les preguntes proposades per a Catalunya en els censos demogràfics pel que fa a la mobilitat obligada per raó de treball i estudis i el coneixement del català i l'aranès.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població, estructura familiar, migracions i habitatge

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, municipis a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 83.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/010101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El Cens de població és una operació estadística estatal que es duu a terme cada deu anys. En aquest sentit, l'Idescat ha signat un conveni de col·laboració amb l'INE per a l'execució del Cens a Catalunya. Durant l'any 2011 ha donat suport en la difusió de l'operació de camp, iniciada al setembre del 2011, mitjançant una campanya informativa en català als mitjans de comunicació impresos i un fullet informatiu adreçat als ajuntaments catalans. D'altra banda, l'Idescat ha incorporat al seu web una pàgina específica per tal de facilitar la resposta via Internet dels ciutadans, així com informació general de l'operació censal.

Observacions:

Atesa la dimensió d'aquesta operació estadística, es preveu que els primers resultats es publiquin al llarg del primer semestre del 2013.

La informació general sobre els Censos de població i habitatges es pot consultar a: http://www.idescat.cat/cat/poblacio/censos2011/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.