Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població per tal d'obtenir els recomptes de població així com la seva distribució per sexe i edat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius, sexe, edat i generació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, secció censal

Referència temporal dels resultats: Recomptes del 2011, estructura del 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: Recomptes 4t trimestre del 2011, estructura 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 9.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/010301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques d'edat i sexe de la població de Catalunya a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis, districtes i seccions censals

Resultats publicats:

Població segons sexe i edat i per generacions (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.