Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per tal d'obtenir la distribució de la població per lloc de naixement i nacionalitat d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: lloc de naixement i nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2015

Cost directe estimat: 8.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/010302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques de la població de Catalunya segons el lloc de naixement i la nacionalitat, a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2015 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Població per lloc de naixement

Població per nacionalitat

Observacions:

Les dades corresponents a districtes i seccions censals es poden sol·licitar a través del Sistema d'atenció de demandes de la pàgina web de l'Idescat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015