Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Codi: 01 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones estrangeres amb comparacions en el temps i el territori per a l'any 2010. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de 50.000 habitants i més.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Finalitat: Actualització anual del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat i lloc de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/010401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques dels estrangers residents a Catalunya segons les seves característiques demogràfiques bàsiques i els països de procedència a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis i districtes per als municipis de 45.000 habitants i més

Resultats publicats:

Població estrangera (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.