Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 01 06 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població del municipi de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Població per edat, sexe, lloc de naixement, nacionalitat, població que viu sola.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 12.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a la lectura del Padró municipal d'habitants a 30 de juny del 2012: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, ocupació mitjana de les llars, titulació acadèmica i població que viu sola.

Referència temporal de les dades: 30 de juny del 2012

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal Juny 2012 (Internet)

Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012 (Internet i publicació impresa)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.