Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

Codi: 02 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: 9.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/020102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen el nombre i les característiques bàsiques de les separacions, divorcis i nul·litats matrimonials de residents a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Ruptures matrimonials. Nul·litats, separacions i divorcis.

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.