Saltar al contingut principal

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

Codi: 03 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, municipis de 5.000 habitants i més, capitals de comarca

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 11.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/030102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és la quantificació de les càrregues de població que suporten els municipis i les comarques, i mesurar el nombre de persones en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Referència temporal de les dades: 2014 (mitjana anual i mitjanes trimestrals)

Desagregació territorial: comarcal, municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals

Resultats publicats:

Pàgina monogràfica de les Estimacions de població estacional

Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA

Estimacions de població estacional ETCA per trimestre

Estimacions de població vinculada ETCA i taxa de vinculació

Estimacions de població no resident ETCA per trimestre

Estimacions de població vinculada

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015