Saltar al contingut principal

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Codi: 04 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat: creixement de la població i llars i famílies a partir de les dades de censos i padrons i el moviment natural i migratori amb extensió als municipis de 45.000 habitants i més. Ampliació conceptual dels indicadors de mortalitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la població, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, dimensió mitjana de les llars, creixement natural i migratori i habitatge.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: diversos

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 16.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/040201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat i migració, així com l'estructura per edats.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de 45.000 habitants i més

Resultats publicats:

Indicadors d'estructura de la població 2011 (Internet)

Indicadors de moviment natural 2011 (Internet)

Indicadors de creixement de la població 2011 (Internet)

Indicadors de creixement intercensal de la població 2001-2011 (Internet)

Observacions:

Alguns indicadors de moviment natural no estan disponibles per als municipis de 45.000 habitants i més per raons metodològiques.

La publicació dels primers resultats del Cens de població 2011 ha permès calcular els indicadors de creixement intercensal 2001-2011.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.