Saltar al contingut principal

ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 04 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Els indicadors tradicionals de fecunditat i mortalitat procedents del Moviment natural de la població (com ara indicador conjuntural de fecunditat, esperança de vida, mortalitat infantil, causes de defunció) es presenten conjuntament amb els principals indicadors de salut de la població procedents de l'Enquesta de salut que elabora el Departament de Salut (com ara les esperances de vida en salut, estils de vida), amb l'objectiu de proporcionar un conjunt integrat de dades de mortalitat/morbiditat. S'inclou l'estimació de les desigualtats de mortalitat segons nivell d'instrucció, com a resultat de l'acarament entre les dades de defuncions i la informació del Cens de població. Finalment s'inclou l'estimació de la població molt gran, incloent-hi la població de centenaris.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Indicador Conjuntural de Fecunditat, edat al 1r naixement, %prematurs, % parts múltiples, ús anticonceptius, IVE, esperança de vida, esperança de vida en salut, desigualtats de mortalitat per nivell d'instrucció, causes de mort, població centenària.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 50.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/040202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors de mortalitat, que comprèn la taula de vida (TV) i la taxa de mortalitat estandarditzada per edats (TME) en l'àmbit territorial.

S'ha publicat, en col·laboració amb el Departament de Salut, la sèrie "Taules de vida de la població de Catalunya 1983-1998". Aquestes dades s'afegeixen a les taules de vida més recents, del període 1999-2010, ja publicades anteriorment pel Departament de Salut. En aquesta publicació es proporciona la sèrie temporal 1983-2010 de l'esperança de vida, en néixer i als 65 anys, així com la taula vida abreujada per províncies i Catalunya. La taula de vida completa s'ofereix per al total de població de Catalunya, pel període comprès entre els anys 1983 i 1998.

Referència temporal de les dades: 1988-2008 (TM) i 1983-2008 (TV)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de 45.000 habitants i més (TME); Catalunya i províncies (TV)

Resultats publicats:

Pàgina monogràfica: Taula de vida i indicadors de mortalitat: (Internet)

Taxa de mortalitat estandarditzada (Internet)

Taula de vida de la població de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.