Saltar al contingut principal

ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 04 02 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització d'indicadors de salut i mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

Organismes responsables: Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: taula de vida, esperança de vida, mortalitat estandarditzada

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2009-2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 19.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/040202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'any 2015 s'han publicat les taules de vida completes i abreujades de l'any 2011, calculades a partir de les dades de població i defuncions del quinquenni 2009-2013. Aquestes taules donen continuïtat a una sèrie històrica iniciada el 1983.

Referència temporal de les dades: 2011 (taules quinquennals)

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

També s'han actualitzat les taxes de mortalitat estandarditzada per edat. La TME del període 1988–2008 va ser calculada utilitzant la població estàndard europea de 1976 proposada per l'Organització Mundial de la Salut. A partir de l'any 2011, l'Idescat enceta una nova sèrie de TME amb la utilització de la població estàndard europea de 2013 proposada per l'Eurostat.

El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys centrades en l'any de referència de la taxa. Així, la TME de l'any 2011 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2009–2013.

Referència temporal de les dades: 2009-2013

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Taula de vida i esperança de vida a diferents edats

Mortalitat estandarditzada per edat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.