Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA I DE RISC DE POBRESA

Codi: 05 02 04 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp per recollir una mostra complementària a la recollida per l'INE a Catalunya per a l'enquesta de 2016.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ingressos i indicadors de distribució de la renda

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2016

Cost directe estimat: 320.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/050204

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2016 s'han explotat i publicat les dades corresponents a l'Enquesta de condicions de vida 2015 i s'ha realitzat una operació de recollida d'una mostra complementària a la recollida per l'INE a Catalunya per a l'enquesta de 2016.

Referència temporal de les dades 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta de condicions de vida

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.