Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

Codi: 05 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM FAMILIAR

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en consum, classificació en grups de despesa i situació econòmica de les llars.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 17.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha dut a terme l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal. Les variables incloses en l'explotació específica són les relatives a la despesa total i mitjana anual de les llars, segons grups de despesa de la COICOP, considerades per les principals variables d'encreuament sociodemogràfiques.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de despesa en consum de les llars (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012