Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

Codi: 05 03 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM FAMILIAR

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en consum, classificació en grups de despesa i situació econòmica de les llars.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 10.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/050301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha dut a terme l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal. Les variables incloses en l'explotació específica són les relatives a la despesa total i mitjana anual de les llars, segons els grups de despesa de la COICOP, considerades per les principals variables de creuament sociodemogràfiques.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de despesa en consum de les llars

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013