Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

Codi: 05 03 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM FAMILIAR

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en consum, classificació en grups de despesa i situació econòmica de les llars

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2016

Cost directe estimat: 37.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/050301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2016 s'han explotat i publicat les dades de l'Enquesta de pressupostos familiars de 2015.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de despesa en consum de les llars

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016