Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Codi: 05 06 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Finalitat: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les característiques d'aquestes persones.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Base de dades d'entitats i establiments socials; Padró municipal d'habitants; avaluació del contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i els ens locals de Catalunya en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 17.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en els apartats corresponents del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions de dades sobre places i serveis per a gent gran oferts en serveis de centres de dia, residències, habitatges tutelats i centres sociosanitaris de llarga estada segons la titularitat del centre i el tipus de finançament. La taxa de cobertura es calcula com a percentatge de places de cada servei sobre la població de referència.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Resultats publicats:

Persones grans amb dependència o risc social (PDF)

Persones ateses en centres sociosanitaris (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Persones grans amb dependència o risc social (PDF)

Persones ateses en centres sociosanitaris (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.