Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat: serveis de suport a la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis de centres ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Finalitat: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Base de dades d'entitats i establiments socials; Padró municipal d'habitants; recull únic de dades dels ens locals —RUDEL—

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 6.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions de dades sobre places i serveis adreçats a persones amb discapacitat segons la titularitat i el tipus de finançament, serveis d'atenció precoç, serveis de valoració i orientació, serveis de centre de dia d'atenció especialitzada, serveis de llars residència, serveis residencials, serveis de centre de teràpia ocupacional i serveis de centre ocupacional d'inserció.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Resultats publicats:

Persones amb discapacitat (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Persones amb discapacitat (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.