Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Codi: 05 08 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Finalitat: Obtenció de les dades més característiques dels serveis socials bàsics disponibles al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis i places.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 26.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/050801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions sobre els serveis bàsics d'atenció social relatives a nombre de professionals, nombre i tipologia d'actuacions, problemàtiques ateses, serveis d'ajuda a domicili, servei de les tecnologies de suport i cura, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador social i serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 20.000 h.

Resultats publicats:

Mapa de serveis socials 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.