Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

Codi: 05 09 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en família o en centres-, pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de serveis, nombre de places per titularitat, nombre d'infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 22.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/050901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions sobre el nombre i l'evolució dels equips (EAIA) i professionals d'atenció a la infància i l'adolescència, nombre d'infants i adolescents atesos pels EAIA, nombre d'infants i adolescents tutelats per la DGAIA per tipus de mesura, infants i adolescents estrangers atesos, places i serveis de centres residencials, i dades sobre beneficiaris, actuacions i programes de l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats.

Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades en l'apartat corresponent a serveis socials i protecció social de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya, comarques i delegacions territorials

Resultats publicats:

Mapa de serveis socials 2010 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.