Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

Codi: 05 09 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en família o en centres-, pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de serveis, nombre de places per titularitat, nombre d'infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 19.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions sobre el nombre i l'evolució dels Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) i professionals d'atenció a la infància i l'adolescència, nombre d'infants i adolescents atesos pels EAIA, nombre d'infants i adolescents tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per tipus de mesura, infants i adolescents estrangers atesos, places i serveis de centres residencials, i dades sobre beneficiaris, actuacions i programes de l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Resultats publicats:

Infància, adolescència i joventut (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Infància, adolescència i joventut (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.