Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

Codi: 05 09 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses i a famílies monoparentals amb títols expedits a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de títols, categoria, nombre de fills, títols nous, títols vigents i renovacions.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/050903

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Títols totals vigents de família nombrosa i família monoparental, títols nous i títols renovats segons tipus de títol i categoria.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: províncies

Resultats publicats:

Memòria del Departament de Benestar Social i Família (capítol 2.7)

Observacions:

Les dades corresponents als títols totals de l'any 2011 estaran disponibles al principi del tercer trimestre del 2012.

Pel que fa a la desagregació provincial en el cas de Catalunya, la informació es pot trobar a la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social:

http://www.meyss.es/estadisticas/ANUARIO2010/FAN/fan03_top_EXCEL.htm

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.